KVKK

AYDINLATMA METNİ

1.Veri Sorumlusu:

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İkinciler Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin yanı sıra şeffaf ve hesap verebilir olmak amacıyla hazırlanmıştır. Web sitesine atıf yapılan aydınlatmalar, bu aydınlatma metninde hazırlanmış olup; çalışan, çalışan adayı, hizmet alan kişi ve potansiyel hizmet alıcısı ile ilgili aydınlatmalar, Şirketin kişisel veri işleme envanterine uyumlu olmak kaydıyla Şirketin Aydınlatma Yükümlülüğü Prosedürüne göre ayrıca düzenlenmektedir.

 

2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

İnternet Sitesi

a.İletişim Formu Doldurulması;

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Mesaj Bilgisi Web sitesi ziyaretçilerinin ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, mesaj bilgisi kişisel verileri; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

b.Hizmet Alan Kişi ve Potansiyel Hizmet Alıcısı;

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları ile işlenmektedir.

 

c.Ziyaretçi;

Fiziksel Mekân Güvenliği Kamera kaydı kişisel verileri işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla fiziki mekân güvenliğinin sağlanması ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenmektedir.

 

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

İletişim formu doldurulması ile işlenen kişiler veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, otomatik yöntemle,

Ziyaretçi ile ilgili kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, otomatik yöntemle,

Hizmet alan kişi ve potansiyel hizmet alıcısı kişisel verileri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-a, m.5/II-c ve m.5/II-f gereği “Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle,

Fiziksel mekân güvenliğinin temini için alınan görüntü kayıtları; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, otomatik yöntemle, kamera çekimi ile işlenmektedir.

 

4.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Söz konusu kişisel veriler Şirket tarafından hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ya da ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine; hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

 

5.KVKK 11. maddesi gereği İlgili Kişinin Hakları:

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 13. maddesindeki başvuru hakları, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerle aşağıda verilen iletişim bilgileri aracılığı ile kullanılabilecektir. Şirket tarafından, ilgili kişi tarafından yapılacak başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

 

İletişim Bilgileri:

Adres: --------------------------

Telefon: ------------

E-Posta: ---------------

WEB: --------------